lördag 5 december 2015

Gemensamt ansvar

Många arbetsprocesser grundar sig i antagandet att en grupp människor inte förmår ta ett gemensamt ansvar för något, till exempel ett dokument eller en grupp arbetsuppgifter. Men det stämmer inte. Hade det stämt hade vi inte kunnat ha arbetslag som tar ett gemensamt ansvar för att leverera en viss mängd arbete under en eller ett par veckor, som vi gör i Scrum.

Att undvika att sprida ett visst ansvar genom att endast tillåta en enda individ att ta ansvaret fullt ut är ett beteende som kommer av den här tron. Det beteendet har stora kostnader i form av risk, rigid arbetsfördelning och att man skapar en flaskhals i flödet. Det hade ju varit bra om man kunnat ta bort den här begränsningen.

Oförmågan att ta ett gemensamt ansvar beror på två saker: ansvarsutspädning och brist på koordination. Bägge dessa faktorer är vanliga och naturliga, men de uppstår bara under vissa specifika förhållanden.

Ansvarsutspädning (diffusion of responsibility) är när en människa tror att någonting är någon annans problem och därför väljer att inte ta ansvar. Det beror bland annat på det som i psykologin kallas åskådareffekten. Om vi ser att andra agerar behöver vi inte själva agera. Om vi ser att andra inte agerar tror vi att de antingen redan har agerat eller att det inte är så allvarligt att någon behöver agera. På grund av denna mekanism har människor blivit överfallna mitt i folksamlingar utan att någon har reagerat.

Denna effekt slår till när vi är många som kan dela på ansvaret, när banden mellan oss är svaga, när det är otydligt hurpass allvarlig en situation är, samt när det är högstatuspersoner och ledarfigurer närvarande, för då tycker vår intution att det är deras problem.

I ett agilt arbetslag är vi däremot , vi svetsar samman gruppen, alla uppgifter är glasklara, och vi har ingen uttalad chef inuti teamet. Istället har vi vår process som hjälper oss att koordinera arbetet, och vår förbättringsprocess som ständigt utvecklar processen.

Vi har tagit bort de faktorer som hindrar oss från att ta ett gemensamt ansvar. Vi hade kunnat välja att ha dem kvar, men istället väljer vi att ta bort dem.

[ PS: Här är ett par bra filmer om åskådareffekten! ]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar