torsdag 7 maj 2015

Gruppen tar ansvar

Om en organisation ska ansvarsfördela ner till individnivå och samtidigt ta centralt ansvar för hela värdeflödet, så kommer med nödvändighet det att bli en komplex organisationskarta med många formella överlämningspunkter. Den organisationen kommer inte att fungera. Istället kommer en mer kaotisk reell organisation att uppstå, med informella kommunikationsvägar och folk som hanterar konfliktmål genom att antingen ignorera konflikten eller försöka uppfylla allt åt alla.

Alternativet som agila metoder bygger på är att istället försöka definiera så få men breda enheter som möjligt. Tänk tvärfunktionellt: varje enhet ska kunna hantera så stor del som möjligt av värdekedjan, genom att den innehåller rätt sorts kompetensblandning. Människorna inom gruppen har tillsammans den nödvändiga kompetensen.

Om man ser till att en sådan grupp aldrig är större än cirka 5-9 personer, så händer en massa saker:

De kan ta ansvar. "Allas ansvar är ingens ansvar" säger man ibland. Men en liten grupp drabbas inte av ansvarsutspädning. I en liten och samkörd grupp med ett tydligt uppdrag kommer varje individ ta ett personligt ansvar för att gruppen inte gör sin omgivning besviken. Saker faller inte mellans stolarna där.

De kan ta ansvar för mycket. Överlämningar mellan enheter är mycket kostsamma och ökar risken för fel i leveransen. Den svärmning som sker inom en grupp minskar behovet av överlämningar radikalt och är en mycket effektiv metod för informationsspridning och kunskapsöverföring.

De kan ta ansvar för varandra. Den otrygghet som långtgående delegering innebär minskar när delegeringen sker till en grupp. En välfungerande grupp agerar stabiliserande. En individ som är för ivrig med att fatta för långtgående beslut kommer att hämmas av gruppen, och den individ som inte vågar fatta beslut kommer att stärkas av gruppen.

Inom gruppen sker förstås fortfarande en fördelning av huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter. Men det är en process som kan delegeras till gruppen självt, om man först gett dem verktyg att hantera arbetsdelning och beslutsfattande med.

Även kommunikationen mellan grupper blir enklare att hantera, när nu antalet överlämningspunkter minskar radikalt. Dessutom försöker man inom de agila arbetssätten att använda mjuk överlämning, att människor från olika grupper samarbetar om uppgifter för att få till ett så smidigt flöde som möjligt. Detta gör det möjligt för närliggande grupper att utföra delar av varandras arbetsuppgifter för att jämna till arbetsbelastningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar